skip to Main Content

Juridisk information och acceptans

Dessa bestämmelser reglerar användningen av Internetportaltjänsten (nedan kallad ’Portal’) som GOLDEN MILE LAWYERS SLP. gör tillgängliga för Internetanvändare.
Webbplatsägare:
GULLA MILE LAWYERS SLP.
Momsnummer B93361640
E-post: info@gmlawyers.es
Telefon: (+34) + 34 952 826 973
AVENIDA BULEVAR PRINCIP ALFONSO DE HOHENLOHE MARBELLA (29602), Málaga, Spanien

Åtkomst till webbplatsen är gratis med undantag för kostnaden för anslutningen via telekommunikationsnätet som tillhandahålls av accessleverantören som avtalats av användarna. Vissa tjänster är exklusiva för våra kunder och deras åtkomst är begränsad.

Användningen av portalen tillskriver villkoret för användaren av portalen (nedan ”användaren”) och innebär att alla villkor som ingår i detta juridiska meddelande accepteras. Tillhandahållandet av portaltjänsten har en begränsad varaktighet vid det ögonblick då användaren är ansluten till portalen eller till någon av de tjänster som tillhandahålls genom den. Därför måste användaren noggrant läsa detta juridiska meddelande vid vart och ett av de tillfällen då han avser att använda portalen, eftersom den och dess användningsvillkor i detta juridiska meddelande kan genomgå ändringar.

Vissa portaltjänster som är tillgängliga för Internetanvändare eller exklusiva för GOLDEN MILE LAWYERS SLP-kunder. De kan vara föremål för särskilda villkor, föreskrifter och instruktioner som i förekommande fall ersätter, kompletterar och / eller modifierar detta juridiska meddelande och som måste accepteras av användaren innan tillhandahållandet av motsvarande tjänst.

Intellektuell och industriell egendom

Allt innehåll i portalen, förstått av dem som enunciativa texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknik, programvara, länkar och annat audiovisuellt eller ljudinnehåll, samt dess grafiska design och källkoder (nedan, ” Innehåll ’), är intellektuell egendom för GOLDEN MILE LAWYERS SLP. eller från tredje parter, utan någon av de exploateringsrättigheter som erkänns i gällande bestämmelser avseende immateriell egendom på dem, utom de som är absolut nödvändiga för användning av portalen kan förstås som tilldelade användaren.

Varumärkena, varumärkena eller kännetecknen ägs av GOLDEN MILE LAWYERS SLP. eller tredje parter, utan att det förstås att tillgång till portalen tillskriver någon rätt över nämnda varumärken, handelsnamn och / eller distinkta tecken.

All information som mottas på webben, såsom kommentarer, förslag eller idéer, kommer att betraktas som givna till GOLDEN MILE LAWYERS SLP. gratis. Information som inte kan behandlas på detta sätt ska inte skickas.

Alla produkter och tjänster på dessa sidor som INTE ägs av GOLDEN MILE LAWYERS SLP. De är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och erkänns som sådana av vårt företag. De visas endast på webbplatsen GOLDEN MILE LAWYERS SLP. i syfte att främja och samla in information. Dessa ägare kan begära ändring eller radering av den information som tillhör dem.

Användningsvillkor för portalen

3.1 Allmänt

Användaren förbinder sig att använda portalen på rätt sätt i enlighet med lagen och detta juridiska meddelande. Användaren svarar på GOLDEN MILE LAWYERS SLP. eller mot tredje parter av eventuella skador som kan orsakas till följd av brott mot nämnda skyldighet.

Det är uttryckligen förbjudet att använda portalen för skadliga ändamål för varor eller intressen från GOLDEN MILE LAWYERS SLP. eller från tredje part eller på annat sätt överbelasta, skada eller inaktivera nätverk, servrar och annan datorutrustning (hårdvara) eller produkter och datorprogram (programvara) från GOLDEN MILE LAWYERS SLP. eller från tredje parter.

3.2 Innehåll

Användaren förbinder sig att använda innehållet i enlighet med lagen och detta juridiska meddelande, såväl som med andra villkor, föreskrifter och instruktioner som kan vara tillämpliga i enlighet med bestämmelserna i klausul 1.

Endast i informationssyfte måste användaren i enlighet med gällande lagstiftning avstå från:

Återge, kopiera, distribuera, göra tillgängligt, kommunicera offentligt, omvandla eller ändra innehållet utom i fall som är tillåtet enligt lag eller uttryckligen samtycker till av GOLDEN MILE LAWYERS SLP .. eller av dem som äger äganderätten till exploateringsrättigheterna i deras fall .

Återge eller kopiera för privat bruk de innehåll som kan betraktas som programvara eller databas i enlighet med gällande lagstiftning om immateriell egendom, såväl som dess offentliga kommunikation eller tillhandahålls för tredje part när dessa handlingar nödvändigtvis innebär reproduktion av en del av användaren eller en tredje part.

Extrahera och / eller återanvända hela eller en väsentlig del av innehållet i portalen samt databaserna som GOLDEN MILE LAWYERS SLP. göra tillgängliga för användare.

3.3 Datainsamlingsformulär

Utan att det påverkar bestämmelserna i klausul 5 i detta juridiska meddelande, såväl som de sekretesspolicyer som är tillgängliga från portalen och som kan vara tillämpliga när som helst, kan användningen av vissa tjänster eller förfrågningar riktas till GOLDEN MILE LAWYERS SLP. De är villkorade till föregående genomförande av motsvarande användarregistrering.

All information som tillhandahålls av användaren via portalformuläret för ovanstående syften eller annat måste vara sant. För dessa ändamål garanterar användaren äktheten för all information som kommuniceras och kommer att behålla den information som tillhandahålls till GOLDEN MILE LAWYERS SLP. perfekt uppdaterad så att den hela tiden svarar på användarens verkliga situation. I vilket fall som helst kommer användaren att vara ensam ansvarig för felaktiga eller felaktiga uttalanden och för de skador som har orsakats till GOLDEN MILE LAWYERS SLP. eller till tredje part för den information du tillhandahåller.

För att säkerställa kvaliteten på vår portal har vi rätten att vägra någon begäran om registrering eller avbryta eller avbryta en tidigare godkänd registrering om vi förstår att den inte uppfyller dessa krav eller någon annan lag eller lagstiftning. Om detta händer kommer vi att försöka förklara orsakerna till vårt beslut, men vi kan inte åta oss att göra det i alla fall.

3.4 Introduktion av länkar till portalen

Internetanvändaren som vill införa länkar från sina egna webbsidor till portalen måste uppfylla villkoren nedan utan att deras okunnighet undviker de skyldigheter som följer av lagen:

Länken kommer bara att länka till hemsidan eller startsidan i portalen men du kommer inte att kunna reproducera den på något sätt (onlinelänkar, kopia av texter, grafik, etc.).

Det kommer under alla omständigheter att förbjudas, i enlighet med tillämplig lagstiftning och som är i kraft när som helst, att skapa ramar eller ramar av något slag som omger portalen eller möjliggör visualisering av innehållet via andra internetadresser än portalen och, i I vilket fall som helst, när de visualiseras tillsammans med innehåll utanför portalen på ett sådant sätt att: (I) det producerar, eller kan producera, fel, förvirring eller bedrägeri hos användarna om det verkliga ursprunget till tjänsten eller innehållet; (II) antar en handling av orättvis jämförelse eller imitation; (III) tjänar till att dra fördel av anseende för varumärket och prestige för GOLDEN MILE LAWYERS SLP. ; eller (IV) på något annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning.

Inga falska, felaktiga eller felaktiga uttalanden om GOLDEN MILE LAWYERS SLP., Dess partners, anställda, kunder eller kvaliteten på de tjänster som den tillhandahåller kommer att göras från sidan som introducerar länken.

I inget fall kommer det att uttryckas på sidan där länken som GOLDEN MILE LAWYERS SLP finns. Du har gett ditt samtycke för att infoga länken eller att på annat sätt sponsrar, samarbetar, verifierar eller övervakar avsändarens tjänster.

Det är förbjudet att använda något ord, grafiskt eller blandat märke eller något annat kännetecken på GOLDEN MILE LAWYERS SLP. på avsändarens sida utom i fall som är tillåtna enligt lag eller uttryckligen godkänts av GOLDEN MILE LAWYERS SLP. och under förutsättning att i dessa fall är en direktlänk till portalen tillåten på det sätt som fastställs i denna klausul.

Sidan som upprättar länken måste troget följa lagen och får inte i något fall ha eller länka till sitt eget eller tredje parts innehåll som: (I) är olagligt, skadligt eller strider mot moral och goda seder (pornografiska, våldsamma, rasister, etc.); (II) framkalla eller kan inducera användaren en felaktig uppfattning att GOLDEN MILE LAWYERS SLP. prenumererar, stöder, följer eller på något sätt stöder avsändarens idéer, manifestationer eller uttryck, lagligt eller olagligt. (III) är olämpliga eller inte relevanta för aktiviteterna i GOLDEN MILE LAWYERS SLP. med uppmärksamhet på avsändarens webbplats, innehåll och tema.

Uteslutning av ansvar

4.1 Information

Tillgång till portalen innebär inte skyldigheten från GOLDEN MILE LAWYERS SLP. för att verifiera sanningen, noggrannheten, adekvatheten, lämpligheten, fullständigheten och aktualiteten av den information som tillhandahålls genom den. Innehållet på denna sida är av allmän karaktär och utgör inte på något sätt tillhandahållande av en juridisk rådgivningstjänst eller av något slag, så att denna information är otillräcklig för användarens personliga eller affärsbeslut.

GULLA MILE LAWYERS SLP. Det är inte ansvarigt för de beslut som fattats från informationen i portalen eller för de skador som har orsakats till användaren eller tredje parter på grund av åtgärder som har en enda grund den information som erhållits i portalen.

4.2 Tjänstens kvalitet

Tillgång till portalen innebär inte skyldigheten från GOLDEN MILE LAWYERS SLP. för att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement. Det motsvarar användaren i alla fall tillgängligheten av adekvata verktyg för upptäckt och desinfektion av skadliga datorprogram.

GULLA MILE LAWYERS SLP. ansvarar inte för de skador som har uppstått i användarens eller tredje parts datorutrustning under tillhandahållandet av portaltjänsten.

4.3 Servicetillgänglighet

Tillgång till portalen kräver tredjeparts tjänster och leveranser, inklusive transport genom telekommunikationsnät vars tillförlitlighet, kvalitet, kontinuitet och drift inte motsvarar GOLDEN MILE LAWYERS SLP. Därför kan de tjänster som tillhandahålls via portalen stängas av, avbrytas eller otillgängliga, innan eller samtidigt tillhandahållande av portaltjänsten.

GULLA MILE LAWYERS SLP. Det är inte ansvarigt för skador eller förluster av något slag som orsakats för användaren som resulterar i fel eller frånkopplingar i telekommunikationsnätet som orsakar avbrott, avbokning eller avbrott av portaltjänsten under tillhandahållandet av samma eller tidigare.

4.4 Av innehåll och tjänster länkade via portalen

Portalåtkomsttjänsten inkluderar tekniska länkenheter, kataloger och till och med sökverktyg som gör det möjligt för användaren att få åtkomst till andra internetsidor och portaler (nedan kallade ”Länkade webbplatser”). I dessa fall, GOLDEN MILE LAWYERS SLP. fungerar som en tjänsteleverantör i enlighet med artikel 17 i lag 34/2002, av den 12 juli, om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI) och kommer endast att ansvara för innehållet och tjänsterna på de länkade webbplatserna i den utsträckning du har effektiv kunskap om olagligheten och inte har inaktiverat länken med tillräcklig noggrannhet. Om användaren anser att det finns en länkad webbplats med olagligt eller olämpligt innehåll, kan han meddela GOLDEN MILE LAWYERS SLP. i enlighet med förfarandet och effekterna som fastställs i klausul 6, utan i vilket fall detta meddelande medför skyldighet att ta bort motsvarande länk.

I inga fall måste förekomsten av länkade webbplatser förutsätta att det finns avtal med chefer eller ägare av dem, inte heller rekommendationen, marknadsföringen eller identifieringen av GOLDEN MILE LAWYERS SLP. med de manifestationer, innehåll eller tjänster som tillhandahålls.

GULLA MILE LAWYERS SLP. känner inte till innehållet och tjänsterna på de länkade webbplatserna och ansvarar därför inte för skadorna orsakade av olaglighet, kvalitet, föråldring, otillgänglighet, fel och användbarhet i innehållet och / eller tjänsterna på de länkade webbplatserna eller för någon annan skada det är inte direkt hänförligt till GOLDEN MILE LAWYERS SLP.

Skydd av personuppgifter

Uppgifterna som samlas in via portalens datainsamlingsformulär kommer att införlivas i en automatiserad personuppgiftsfil som GOLDEN MILE LAWYERS SLP ansvarar för. Denna enhet kommer att behandla informationen konfidentiellt och för det ändamål som samlas in i filer registrerade hos den spanska byrån för dataskydd för detta ändamål. Också, GOLDEN MILE LAWYERS SLP. kommer att avbryta, radera och / eller blockera uppgifterna när de är felaktiga, ofullständiga eller inte längre nödvändiga eller relevanta för deras syfte, i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen om dataskydd.
Genom att trycka på ”skicka” ”prenumerera” -knappen (välj knappen som ger upphov till insamling av information på motsvarande formulär, samtycker användaren till GOLDEN MILE LAWYERS SLP. För att skicka information via e-post eller på något annat sätt. Nej Användaren kan emellertid invända mot att sända nämnda meddelande skriftligen med en kopia av sitt NIF till adressen AVENIDA BULEVAR PRINCIP ALFONSO DE HOHENLOHE MARBELLA (29602), Málaga, Spanien Telefon: (+34) + 34 952 826 973. Likaså I vart och ett av meddelanden om kommunikation ska det förfarande som har tillstånd att motsätta sig på varandra följande inlägg uttryckligen anges.

I datainsamlingsformulärerna är fälten markerade med en asterisk obligatoriska, så om användaren inte tillhandahåller motsvarande data, GOLDEN MILE LAWYERS SLP. får efter eget gottfinnande förneka motsvarande tjänst.

Användaren kan återkalla det givna samtycket och utöva rättigheterna till tillgång, rättelse, avbokning och invändning genom att adressera adressen som anges i klausul 1, för detta ändamål måste han ange sitt namn, efternamn, utöver sin fotokopia av ID.

Här kan du hitta modellerna för det

GULLA MILE LAWYERS SLP. antar de säkerhetsnivåer som krävs enligt förordningen om säkerhetsåtgärder som godkänts genom kungligt dekret 1720/2007 börja_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting, av den 21 december, som godkänner förordningen om utveckling av organisk lag 15/1999, av den 13 december, Skydd av personuppgifter. Trots det ovanstående är teknisk säkerhet i ett medium som Internet inte impregnerbart och det kan finnas läckor på grund av skadliga handlingar från tredje part.

GULLA MILE LAWYERS SLP. får använda cookies under tillhandahållandet av portaltjänsten. Cookies är automatiska procedurer för att samla in information om de preferenser som en användare bestämmer under sitt besök på en viss webbsida. Denna information registreras i små filer som lagras i motsvarande användares datorutrustning. Varje gång användaren öppnar webbplatsen i fråga aktiveras dessa filer automatiskt så att webbplatsen konfigureras med de preferenser som anges i tidigare besök. Kort sagt är cookies fysiska filer med personlig information som finns i användarens egen terminal och otvetydigt associerade med denna terminal. Cookies kan inte läsa cookiefiler skapade av andra leverantörer.

Användaren har möjlighet att konfigurera sitt webbläsarprogram så att skapandet av cookie-filer förhindras eller det ögonblick då detta inträffar varnas. Portalen är tillgänglig utan behov av alternativ relaterade till cookiefiler, även om de kan förhindra att säkerhetsmekanismer för exklusiva tjänster fungerar korrekt eller vissa tjänster som kräver större säkerhet. Som en allmän regel är syftet med portalens cookiefiler att underlätta användarnas navigering.

Servern som överför och aktiverar de automatiska insamlingsprocedurerna har en giltighetstid på 12 månader, varefter cookie-filerna tas bort automatiskt.

Kommunikation av olagliga och olämpliga aktiviteter

I händelse av att användaren eller någon annan Internetanvändare var medveten om att de länkade webbplatserna hänvisar till sidor vars innehåll eller tjänster är olagliga, skadliga, denigrerande, våldsamma eller i strid med moral kan kontakta GOLDEN MILE LAWYERS SLP. som anger följande ytterligheter:

Personuppgifterna för den som ringer: namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

Beskrivning av fakta som avslöjar den länkade webbplatsens olagliga eller olämpliga karaktär;

I händelse av kränkningar av rättigheter, såsom immateriell och industriell egendom, har rättighetsinnehavarens personuppgifter kränkts när han är en annan person än kommunikatören.

Den måste också tillhandahålla den titel som bevisar rättighetsinnehavarens legitimitet och, i förekommande fall, representationen för att agera på ägarens vägnar när han är en annan person än den som ringer.

Uttalande om att informationen i anspråket är korrekt.

Mottagningen av GOLDEN MILE LAWYERS SLP. av den kommunikation som föreskrivs i denna klausul innebär inte, såsom tillhandahålls i LSSI, effektiv kunskap om de aktiviteter och / eller innehåll som anges av den som ringer.

Den måste också tillhandahålla den titel som bevisar rättighetsinnehavarens legitimitet och, i förekommande fall, representationen för att agera på ägarens vägnar när han är en annan person än den som ringer. Uttalande om att informationen i anspråket är korrekt.

Mottagningen av GOLDEN MILE LAWYERS SLP. av den kommunikation som föreskrivs i denna klausul innebär inte, såsom tillhandahålls i LSSI, effektiv kunskap om de aktiviteter och / eller innehåll som anges av den som ringer.

anmälningar

Alla anmälningar och meddelanden som görs av parterna kommer att vara giltiga i enlighet med de medel som medges i lagen. De som är relaterade till denna portal kommer att betraktas som effektiva för alla ändamål om de görs genom själva portalen.

modifieringar

GULLA MILE LAWYERS SLP. förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra de ändringar den anser lämpliga på sin webbplats, att kunna ändra, radera eller lägga till både innehållet och tjänsterna som tillhandahålls genom det och det sätt på vilket de presenteras.

Å andra sidan kan dessa villkor ändras när som helst. Ändringarna kommer att träda i kraft från tidpunkten för publiceringen.

lagstiftningen

Detta juridiska meddelande regleras i var och en av dess ytterligheter av spansk lag. För alla tvister som kan uppstå relaterade till webbplatsen eller den aktivitet som äger rum på den, kommer MARBELLA Courts att vara behöriga, och användaren avstår uttryckligen från någon annan jurisdiktion som kan gälla.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortsistanbul escortsistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortsistanbul escortistanbul escort
dubai escortdubai escortdubai escortdubai escortdubai escortdubai escortdubai escortdubai escort
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
london escortlondon escortlondon escortlondon escortlondon escortlondon escortlondon escort
london escortlondon escortlondon escortlondon escortlondon escortlondon escortlondon escort
Back To Top